Đề Án và Chương Trình Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại Kỳ VI: 2016-2020


2

Đại hội nhằm mục đích:

  • Kiểm điểm nhiệm kỳ,
  • Hoàn chỉnh Cơ chế,
  • Công cử Thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ mới,
  • Hoạch định chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s