Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Điện Thư Cầu Nguyện và Chia Buồn: Huynh trưởng Cấp Dũng Thiện Tịnh – Lê Văn Nghệ


anh-Nghe

Nhất Tâm Cầu Nguyện
Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật

Toàn thể Huynh trưởng và Ðoàn sinh
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Nhất Tâm Cầu Nguyện
Chơn Linh Huynh Trưởng Cấp Dũng

THIỆN TỊNH LÊ VĂN NGHỆ

Ðại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương
Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Miền Quảng Ðức – Sài Gòn

Cao Ðăng Phật Quốc

Thành kính chia buồn cùng Tang gia Hiếu quyến
và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GÐPT Việt Nam.

Phật lịch2560, Hoa Kỳ, ngày 04 tháng Tám, 2016
TM. Ban Hướng Dẫn và Hội Ðồng Cấp Dũng-Tấn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trưởng Ban
Quang Ngộ Ðào Duy Hữu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s