Chia Buồn: Anh Minh Trang Bạch Xuân Thảo


14068101_10155222973666110_485189256037253139_n.jpg

Nhận được Cáo Phó: tin buồn,
anh của Huynh Trưởng Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ,
thành viên BHD/GÐPT/VN/HK, là:

Cư sĩ Bạch Xuân Thảo
Pháp Danh: Minh Trang

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1970
tại Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Đã tạ thế ngày 21 tháng 8, 2016
(Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân)
tại Sacramento, CA, Hoa Kỳ
Hưởng Dương 46 tuổi.

Toàn thể Lam viên GÐPT Việt Nam Hoa Kỳ
đồng kính chia buồn cùng Anh chị Huynh trưởng
Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, cùng Tang Quyến.

Ngưỡng Nguyện Hồng Ân Tam Bảo tiếp độ
Hương Linh anh Minh Trang Bạch Xuân Thảo siêu sanh Cực Lạc Quốc Ðộ

Nam Mô A Di Ðàn Phật
Nam Mô A Di Ðàn Phật
Nam Mô A Di Ðàn Phật

Thay mặt BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Quang Ngộ Ðào Duy Hữu
(Trưởng ban)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s