Tâm Ðịnh: Những ngày đầu của Gia đình Phật Tử Viên Quang, San Diego.


Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên của Gia Ðình Phật Tử Viên Quang, tại Miền Quảng Ðức. Ðoàn quán tại chùa Viên Quang, San Diego,  California, do Thượng tọa Thích Tín Mãn trụ trì.

Những hình ảnh này do trưởng Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp đăng trên facebooks cá nhân. Anh cũng chính là trụ cột xông xáo đứng ra thành lập đơn vị cùng với những anh chị trưởng nhiệt tình luôn sát cánh với mình như  Lisa Dinh, Yen Truong, KiKi D, Dinh C Mai Le… v.v.

Sen Trắng nghiêng chào một đóa sen non đang nẩy nụ từ những đôi tay, tấm lòng đã dày  dạn sương gió với tổ chức của các anh trưởng vừa kể trên. Tin rằng đơn vị chóng phát triển nề nếp quy cũ và sớm chính thức ra mắt.

Sen Trắng thân ái kính chào Tinh Tấn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s