Các Lễ Lược Trong Sinh Hoạt Truyền Thống GÐPT Việt Nam (Trích Nội Lệ Nghi Lễ GÐPTVN)


Phần 01: Lời đầu chương Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức Giáo dục lấy Giáo lý Phật đà làm nền tảng để kiến lập đạo tràng tu học, phụng sự lý tưởng. Ngoài phần nghi thức hành trì mang tinh thần hạ thủ công phu, huân tu hạnh đức, trưởng dưỡng…

GÐPT Miền Quảng Ðức tổ chức Trại Hiếu, 2017


Hiếu là ngày lễ Truyền Thống hàng năm vào mùa Vu Lan của ngành Oanh Vũ. Năm hay, Ngày Truyền Thống “Hiếu hạnh” được Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Quảng Ðức tổ chức dưới hình thức trại họp bạn Ngành Oanh toàn Miền, trọn một ngày 15 tháng Mười, 2017, tại Gilbert Elementary School. Garden Grove, California. Khai triển đề án của BHD…