Các Lễ Lược Trong Sinh Hoạt Truyền Thống GÐPT Việt Nam (Trích Nội Lệ Nghi Lễ GÐPTVN)


Phần 01: Lời đầu chương Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức Giáo dục lấy Giáo lý Phật đà làm nền tảng để kiến lập đạo tràng tu học, phụng sự lý tưởng. Ngoài phần nghi thức hành trì mang tinh thần hạ thủ công phu, huân tu hạnh đức, trưởng dưỡng…