Cao Huy Thuần: Từ Ðàm


Từ Đàm là ngôi chùa cổ mà không cổ. Chùa cổ, nếu tính theo năm sinh, khoảng 1690. Khi chùa khai sinh, Trịnh Nguyễn hãy còn phân tranh, mỗi mái chùa dựng lên ở phương Nam là mỗi bước chân mở đường Nam tiến sống chết của dân tộc. Lúc đó, chùa chỉ là tranh…

Thích Nguyên Siêu: Lịch Sử Hành Hoạt Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Kính thưa chư vị Thiện Hữu Tri Thức, quý Đồng Hương Phật tử, Kính thưa quý liệt vị, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào ngày 04…