Thích Giác Chinh: Nghệ Thuật Kiền Đà La Đánh Dấu Sự Xuất Hiện Hình Tượng Của Đức Phật Trong Nghệ Thuật Phật Giáo


1. Khái quát chung Buddhas carved in Mathura during the reign of Kanishka   Nghệ thuật Phật giáo là hiện tượng nghệ thuật, là sự phản ánh các khái niệm trong đạo Phật dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau. Nghệ thuật Phật giáo được nảy sinh theo sau sự ra đời của Phật…

Nguyên Giác: Thiền Tập và Chiến Binh


Buddhist monks Ven. Phrakrusiriatthavides đang hướng dẫn thiền cho binh sĩ và gia đình tại Fort Hood Photo: Heather Graham-Ashley, Sentinel News Editor Vua Trần Nhân Tông thời xưa đã từng dạy thiền cho quân binh hàng ngày? Không có tài liệu nào nói như thế, cho dù Ngài để lại một sự nghiệp lớn…

Uyên Nguyên: Chấp Tướng


Hậu nhân đúc tượng Phật chuộng mắt mi Ngài lúc nào cũng lim dim hiền từ nhìn xuống. Dạy con trẻ hàm ý “mắt thương nhìn đời”. Một hôm Cu Tí thấy Chú Tiểu ngồi tĩnh tọa mà ngửa cổ, khép chặt hai mi, bèn hỏi cớ sao. Chú Tiểu cười khì: Ngồi yên lâu…