Thích Phước An: Một vài cảm nhận nhân đọc lịch sử Phật Giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Thát


Giáo sư Lê Mạnh Thát – (Ảnh: Uyên Nguyên) Thiền sư Toàn Nhật, theo giáo sư Lê Mạnh Thát “là một nhà văn, nhà thơ lớn của lịch sử văn học dân tộc ta, là một nhà tư tưởng lớn, có những quan điểm độc đáo đầy sáng tạo đối với lịch sử tư tưởng thế…

Thích Giác Chinh: Nghệ Thuật Kiền Đà La Đánh Dấu Sự Xuất Hiện Hình Tượng Của Đức Phật Trong Nghệ Thuật Phật Giáo


1. Khái quát chung Buddhas carved in Mathura during the reign of Kanishka   Nghệ thuật Phật giáo là hiện tượng nghệ thuật, là sự phản ánh các khái niệm trong đạo Phật dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau. Nghệ thuật Phật giáo được nảy sinh theo sau sự ra đời của Phật…