GS Nguyễn Xuân Thu: Giới thiệu Giáo dục Phổ thông Australia


Lời thưa: Với sự thương quý, quan tâm lãnh vực giáo dục, nhất là cho giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại lẫn cả trong nước, Giáo sư Nguyễn Xuân Thu vừa chia sẻ một bài viết mới nhằm giới thiệu đại cương nền giáo dục phổ thông Úc Ðại Lợi, nơi giáo sư đang định cư. Thiết nghĩ đây cũng là những…

Tâm Thường Ðịnh: Teaching Mindfulness-Based Workshop Material and Information


TÂM THƯỜNG ÐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ: My mindfulness-based presentation at UCLA will be streamed live on August 3rd. Here is the link on resources of mindfulness. “CTA Summer Institute at UCLA-Your Speaking engagement has been chosen to be live streamed by CTA!” Please join me if you can. Thuyết trình của Huynh Trưởng Tâm Thường Ðịnh tại Đại…